Przyjmowanie zgłoszeń
konkursowych zakończono
 31. października 2019 r.

Przewiń

Nagrody

Nagroda główna

5 x

dwuosobowych wyjazdów do Malagi i spotkanie z
Antonio Banderasem
w rodzinnym mieście Gwiazdy.
W programie 3-dniowej wycieczki zwiedzanie ulubionych miejsc aktora oraz udział w jego spektaklu.

Nagrody dodatkowe

40 x

opakowań perfum marki
Antonio Banderas Fragrances
z autografem.

Antonio Banderas Antonio Banderas

Odkryj KOLEKCJĘ damskiCH zapachÓW

ELEGANCKI
I UWODZICIELSKI

różowy pieprz
irys-róża
wanilia-ambra

UZALEŻNIAJĄCY

malina
jaśmin
wanilia-jodła

KOBIECY
I UWODZICIELSKI

brzoskwinia
gardenia
paczuli

Przyjmowanie zgłoszeń
konkursowych zakończono
 31. października 2019 r.

ZWYCIĘZCY

Zwycięzcy Nagrody Głównej w Konkursie:

- Tomasz O.
- Stefan K.
- Łukasz K.
- Paulina F.
- Michał S.

Zwycięzcy Nagród Dodatkowych w Konkursie:

- Krzysztof S.

- Przemysław K.

- Damian K.

- Joanna M.

- Monika O-S.

- Nikola Ć.

- Renata D-S.

- Kinga S.

- Maria K.

- Mirosława Z.

- Lidia J.

- Marta J.

- Bogumiła P.

- Joanna Ch.

- Elżbieta J.

- Agnieszka S.

- Bartosz K.

- Ewa Z.

- Anna W.

- Katarzyna S.

- Bartosz W.

- Agnieszka B.

- Aldona Ch.

- Agata S.

- Teresa P.

- Ewa T.

- Alicja S.

- Iwona P.

- Agata M.

- Katarzyna P.

- Sebastian Sz.

- Katarzyna H.

- Grażyna Cz.

- Jerzy J.

- Elżbieta C.

- Kinga W.

- Sandra K.

- Karolina M.

- Joanna U.

- Krzysztof M.

Gratulujemy! Ze zwycięzcami skontaktujemy się mailowo w celu weryfikacji prawa do nagrody.

Regulamin konkursu

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „WYGRAJ SPOTKANIE Z ANTONIO BANDERASEM W MALADZE” („Konkurs”) jest MEA GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Rymkiewicza 15, 01-644 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000302020, („Organizator”).
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem („Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej Pracy Konkursowej.
4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.antoniobanderasperfumes.pl.
5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 1.09.2019 roku do dnia 31.10.2019 roku.
6. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w terminach określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu za pośrednictwem formularza konkursowego znajdującego się na stronie internetowej www.antoniobanderasperfumes.pl („Formularz konkursowy”).

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolnos c do czynności prawnych, za wyjątkiem osób wymienionych w § 2 ust. 2 Regulaminu. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są „Uczestnikami”.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, w tym pracownicy Sirowa Poland sp. z o.o. oraz Działu Marketingu Rossmann, jak również osoby bliskie w/w pracowników i współpracowników, przez co rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby pozostające w faktycznym pożyciu.
3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest:
1) zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu,
2) akceptacja warunków niniejszego Regulaminu,
3) wykonanie zadania konkursowego określonego w § 4 ust 3,
4) spełnienie kryteriów wskazanych w § 4 niniejszego Regulaminu.
4. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
5. Uczestnictwa w Konkursie jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
6. Do zgłoszenia udziału w Konkursie niezbędny jest dostęp do Internetu i zastosowanie wybranej przeglądarki internetowej Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Chrome. Zalecane jest korzystanie z najnowszej wersji wybranej przeglądarki. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności w połączeniu ze stroną konkursową, w tym spowodowane nadmiernym przeciążeniem łączy internetowych.

§ 3 Komisja

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wchodzić będą: 3 przedstawicieli Sirowa Poland sp. z o.o. – wyłącznego dystrybutora marki Antonio Banderas Fragrances na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Komisja dokona wyboru najlepszej pracy konkursowej o której mowa w § 4 ust. 4 pkt 3 Regulaminu wyłaniając Zwycięzcę biorąc przy ocenie pod uwagę:
1) walory artystyczne,
2) oryginalność wykonania,
3) nowatorski pomysł Uczestnika,
4) zgodność z tematem Konkursu.
3. Komisja podejmuje decyzje w formie uchwały, zwykłą większością głosów.
4. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają̨ zaskarżeniu.

§ 4 Zasady Konkursu

1. Organizator zamieści w ogłoszeniu o Konkursie informację o zasadach Konkursu, nagrodach, a także link do Regulaminu Konkursu.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ustępie powyżej zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.antoniobanderasperfumes.pl.
3. Konkurs polegać będzie na wykonaniu zadania konkursowego, na które składają się:
1) zakup dowolnego zapachu damskiego lub męskiego marki Antonio Banderas Fragrances w drogeriach Rossmann w okresie od dnia 15 sierpnia 2019 r. do dnia 31 października 2019 r.,
2) zachowanie paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup powyższego zapachu,
3) wypełnienie Formularza konkursowego, w tym wysłanie wiadomości do Antonio Banderasa („Praca konkursowa”).
4. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz, tj. przesłać jedno zgłoszenie z Pracą konkursową.
5. Komisja Konkursowa na podstawie kryteriów określonych w § 3 ust. 2 wybierze 45 Prac konkursowych, które zostaną nagrodzone, zgodnie z zasadami określonymi w § 7.
6. Zwycięzcą w rozumieniu Regulaminu jest wyłoniona przez Komisję Konkursową osoba, której Praca konkursowa została wybrana zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu.
7. Nagroda zostanie przyznana po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie oraz wyłącznie po okazaniu oryginału paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu.
8. Przesłanie Formularza konkursowego jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak towarów, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 w drogeriach Rossmann.

§ 5 Prawa autorskie, prawa do wizerunku

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że w odniesieniu do Pracy konkursowej lub innych materiałów, przesłanych przy pomocy Formularza konkursowego w ramach przystąpienia do udziału w Konkursie przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste lub prawo do korzystania z tych utworów na wszystkich znanych polach eksploatacji, a także oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą utworów tekstowych, w szczególności Pracy konkursowej, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste (dalej łącznie jako: „Utwory”). Uczestnik oświadcza, że jego prawa opisane powyżej nie są w żaden sposób ograniczone oraz że udzielenie licencji i zgód objętych Regulaminem nie narusza praw osób trzecich. Uczestnik na każde żądanie Organizatora przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.
2. Przesyłając Utwory na Konkurs Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia praw autorskich majątkowych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Organizatora lub podmiotu, któremu Organizator udzieli licencji na korzystanie z utworów, zobowiązuje się zwolnić Organizatora lub podmiot wskazany powyżej, z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.
3. Przesyłając Utwory na Konkurs Uczestnik Konkursu niniejszym udziela nieodpłatnie Organizatorowi niewyłącznego i nieograniczonego w czasie prawa do korzystania z Utworów na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalenie i zwielokrotnianie Utworów i ich fragmentów techniką drukarską, reprograficzną, techniką zapisu komputerowego, magnetycznego, techniką cyfrową i światłoczułą, na dysku komputerowym,
2) wprowadzenie Utworów i ich fragmentów do pamięci komputera oraz do sieci multimedialnej,
3) publiczne udostępnianie Utworów i ich fragmentów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności na stronach internetowych,
4) wykorzystanie Utworów i ich fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy, w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, zewnętrznej i internetowej, na stronach i domenach internetowych oraz serwisach mobilnych i materiałach promocyjnoreklamowych,
5) wykorzystanie Utworów i ich fragmentów w publikacjach dowolnego rodzaju i o dowolnym charakterze.
4. Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie praw zależnych do Utworów.
5. Uczestnik Konkursu, będąc uprawnionym do udzielenia takiej zgody, wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, bez uzyskiwania dodatkowej zgody, opracowań Utworów, w tym w szczególności poprzez dokonywanie zmian oraz na korzystanie przez Organizatora z opracowań Utworów, w tym do publikowania Utworów w zbiorach utworów oraz ich odpłatnego i nieodpłatnego udostępniania a także wyraża zgodę na pierwsze udostępnienie Utworów publiczności i ich dalsze udostępnianie, pod imieniem lub nazwiskiem Uczestnika, nickiem Uczestnika lub anonimowo.

§ 6 Dane osobowe

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 RODO Organizator informuje, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu jest Sirowa Poland sp. z o. o. (ul. Poselska 11, 03- 931 Warszawa). Podmiotem przetwarzającym w rozumieniu art. 28 RODO jest MEA GROUP sp. z o.o. będąca Organizatorem konkursu z mocy powierzenia przez Administratora.
2. Podanie danych osobowych w Formularzu Konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a także oznacza, że osoba biorąca w nim udział zapoznała się z Regulaminem Konkursu i w pełni go akceptuje.
3. W przypadku zgód marketingowych, ich udzielenie nie jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
4. Po wyłonieniu zwycięzców, Organizator pozyskuje od Zwycięzców wskazanej przez niego osoby towarzyszącej dodatkowe dane osobowe określone w Regulaminie i Polityce Prywatności. Są one niezbędne do realizacji Nagrody Głównej. Brak ich przekazania w terminie powoduje utratę praw do Nagrody Głównej. W przypadku braku podania informacji o stanie zdrowia, Organizator nie odpowiada za sytuacje, które mogą wyniknąć w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego w trakcie organizowanego pobytu.
5. W zakresie do tego niezbędnym, dane osobowe Zwycięzcy oraz osoby towarzyszącej udostępniane są podmiotom, które odpowiadają za realizację Nagrody Głównej. Oprócz tego, dane osobowe będą przekazane do właściwych podmiotów z mocy ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
6. Wszelkie pozostałe informacje na temat zasad przetwarzania Danych Osobowych i przysługujących praw osobom, których dane osobowe dotyczą znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie www.antoniobanderasperfumes.pl i stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 7 Nagroda

1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody, przyznawane na każdym Etapie („Nagrody”):
1) Nagroda Główna: pięć trzydniowych wyjazdów do Malagi dla każdego ze Zwycięzców wraz z osobą towarzyszącą (w programie spektakl teatralny w którym gra Antonio Banderas oraz spotkanie z aktorem po występie) po jednej dla każdego ze Zwycięzców w tej kategorii, w terminie wskazanym przez Organizatora,
2) Nagroda dodatkowa: czterdzieści opakowań perfum marki Antonio Banderas Fragrances z autografem Antonio Banderasa po jednym dla każdego ze Zwycięzców w tej kategorii.
2. W ramach Nagrody Głównej Organizator poza zapewnieniem przelotu do Malagi z Warszawy i z powrotem, zapewnia również wyżywienie uczestnika w postaci śniadania, obiadu oraz kolacji. Organizator nie przewiduje żadnego ekwiwalentu za niewykorzystany przez Zwycięzcę posiłek. Zwycięzca Nagrody Głównej jest obowiązany do poinformowania Organizatora o wszelkich kwestiach zdrowotnych mogących mieć wpływ na organizację wyjazdu w ramach Nagrody Głównej, w tym w zakresie alergii pokarmowych i innych zagrożeń lub wymogów zdrowotnych w terminie maksymalnie 14 dni przed wylotem do Malagi, pod rygorem braku możliwości dostosowania warunków podróży i wyżywienia do uzasadnionych i możliwych do spełnienia potrzeb Zwycięzcy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na zdrowiu spowodowane działaniem lub zaniechaniem Zwycięzcy. Powyższe informacje dotyczą także wskazanej przez Zwycięzcę osoby towarzyszącej.
3. W ramach Nagrody Głównej Organizator pokrywa koszty transportu Zwycięzcy z miejsca zamieszkania znajdującego się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej do Warszawy w drodze zakupienia biletów PKP II klasy lub PKS dla Zwycięzcy.
4. Jednemu Zwycięzcy nie może zostać przyznana więcej niż jedna Nagroda w czasie trwania Konkursu.
5. Organizator wyłoni Zwycięzców spośród listy zgłoszeń konkursowych zajmujących pierwsze pozycje ze względu na wartość merytoryczną i kreatywną wiadomości konkursowej.
6. Organizator poinformuje Zwycięzców o wynikach Konkursu drogą mailową i telefoniczną w terminie od 04.11.2019 r. do 30.11.2019 r. W celu skutecznego powiadomienia Organizator podejmie do 5 prób kontaktu telefonicznego oraz prześle wiadomość mailową.
7. W przypadku, gdy nie zostaną zgłoszone żadne Prace konkursowe lub gdy żadna ze zgłoszonych Prac konkursowych nie będzie spełniała warunków Regulaminu Nagrody nie zostaną przyznane.
8. Celem skorzystania z Nagrody, Zwycięzca obowiązany jest, nie później niż w ciągu 5 dni od dnia powiadomienia go o przyznaniu Nagrody, pod rygorem utraty prawa do wykorzystania Nagrody, potwierdzić Organizatorowi, kierując wiadomość na adres kontakt@antoniobanderasperfumes.pl wolę przyjęcia Nagrody oraz przesłać skan paragonu fiskalnego stanowiącego dowód zakupu zapachu marki Antonio Banderas Fragrances w drogerii Rossmann wymaganego na podstawie Regulaminu.
9. Zwycięzca obowiązany jest do wskazania w wiadomości mailowej, o której mowa w ust. 4 powyżej do podania adresu korespondencyjnego, na który Organizator zamówi usługę kurierską celem odebrania w terminie 3 dni roboczych od jej zamówienia od Zwycięzcy oryginału paragonu fiskalnego stanowiącego dowód zakupu zapachu marki Antonio Banderas Fragrances w drogerii Rossmann wymaganego na podstawie Regulaminu.
10. Zwycięzca Nagrody Głównej jest również obowiązany do podania daty urodzenia i numeru PESEL celem zawarcia umowy ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków na okoliczność wyjazdu objętego Nagrodą Główną oraz do wskazania nr i serii dowodu osobistego lub paszportu ze wskazaniem organu wydającego i daty ważności w celu zakupu biletów lotniczych. Odmowa lub brak podania wskazanych danych w terminie maksymalnie 14 dni przed zaplanowanym wylotem do Malagi uniemożliwi odbiór Nagrody.
11. Nagroda nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną ani jakikolwiek inny ekwiwalent. 12. Niespełnienie przez Zwycięzcę któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie skutkować będzie odmową przyznania Nagrody.
13. Zwycięzca nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.
14. Niewykorzystanie Nagrody z jakichkolwiek przyczyn stojących po stronie Zwycięzcy, w tym w szczególności ze względu na niedotrzymanie przez Zwycięzcę postanowień Regulaminu, nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Zwycięzcę jakichkolwiek roszczeń względem Organizatora.
15. Data odebrania Nagrody jest warunkowana okolicznościami niezależnymi od Organizatora. Po jej potwierdzeniu Organizator niezwłocznie poinformuje o tym Zwycięzców, a w przypadku Nagrody dodatkowej niezwłocznie prześle im Nagrodę dodatkową.
16. W związku z art. 30 ustęp 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku wygranej w konkursie należy odprowadzić podatek. W celu rozliczenia nagrody Uczestnik zobowiązuje się do podania pełnych i poprawnych danych beneficjenta nagrody (Imię i Nazwisko, Nr. PESEL, Właściwy Urząd Skarbowy i adres zamieszkania). Niepodanie danych lub podanie błędnych danych uniemożliwi realizację wygranej. Koszty podatkowe w tym zakresie ponosi Organizator.
17. W przypadku zrezygnowania przez Zwycięzcę z Nagrody, Organizator przyzna ją kolejnej osobie pod względem wartości merytorycznej i kreatywnej wiadomości konkursowej.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia lub brak możliwości przekazania Nagrody ze względu na siłę wyższą, przez którą rozumie się w szczególności kataklizm, terroryzm, społeczny lub gospodarczy kryzys uniemożliwiający normalną działalność, wojna, śmierć uniemożliwiająca doręczenie Nagrody.
19. Organizator zastrzega sobie możliwość unieważnienia przyznania Nagrody Uczestnikowi naruszającemu w związku z przeprowadzeniem Konkursu zasady współżycia społecznego lub naruszającemu dobra osobiste Organizatora lub innych Uczestników lub Zwycięzców.
20. Zwycięzca Nagrody Głównej ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie spowodowane przez siebie w trakcie wyjazdu szkody.

§ 8 Reklamacje
1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem Uczestnik Konkursu powinien informować Organizatora na wskazany adres e-mailowy: kontakt@antoniobanderasperfumes.pl.
2. Uczestnik ma prawo zgłaszać reklamacje związane z przebiegiem Konkursu drogą elektroniczną, na adres elektroniczny Organizatora.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez informację przesłaną na adres elektroniczny, z którego została wysłana reklamacja.
4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

§ 9 Postanowienia Końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w trakcie trwania Konkursu a także odwołania, przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia Konkursu, bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestnika.
2. W przypadku zmiany danych, podanych przez Uczestnika w zgłoszeniu konkursowym, Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora.
3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że postępują w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami, mogą zostać wykluczeni z udziału w Konkursie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających proces przyznania Nagrody.
6. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Organizatora.
7. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę Główną w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm.)
8. Organizator os wiadcza, z e Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą kto rej wynik zalez y od przypadku, ani z adną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

produkty

Zapachy damskie
Zapachy męskie
Zapachy damskie
Zapachy męskie
Zapachy dostępne wyłącznie w drogeriach
Rossmann Rossmann

Dziękujemy za zgłoszenie.
Twoja odpowiedź została przekazana do weryfikacji

×